Friskis & Svettis Göteborg – Årsmöte 11 april

Friskis & Svettis Göteborg

Årsmöte 11 april

Var med och påverka din förening!

Välkommen till årsmöte onsdag den 11 april klockan 18.00 på Friskis Torslanda.


Dagordning Friskis&Svettis Göteborg årsmöte 2018

1. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
2. Val av två justeringsmän, vilka jämte ordförande skall justera mötets protokoll samt rösträknare.
3. Fastställande av röstlängd för mötet.
4. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. Verksamhets- samt revisionsberättelse.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Fastställande av medlemsavgift för 2019.
9. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.
10. Val av:
a) Föreningens ordförande
b) 3 ledamöter för en tid av två år
c) 2 revisorer jämte 2 suppleanter för en tid av ett år
d) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall vara sammankallande
11. Behandling utav medlemmarna inkomna motioner.
12. Behandling av styrelsens inkomna Proposition.
Ändring av stadgar enligt ändring av Riks normalstadgar.
Markerat i rött i stadgarna
13. Övriga frågor
14. Medaljutdelning.
15. Avslutning.


Proposition

Proposition – Stadgar

Ändring av stadgar enligt ändring av Riks normalstadgar
Markerat i rött i stadgarna